Trang chủ » Khu công nghiệp bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất

Khu công nghiệp bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:46:38)
        
Báo cáo kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ gửi đến Quốc hội cho thấy, đất lúa đang mất từng ngày cho mục đích phi nông nghiệp. Nhưng nghịch lý là nhiều khu công nghiệp, đô thị để không trong khi nông dân thiếu hoặc không có đất để sản xuất.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến 31/12/2012, cả nước có hơn 26 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm 80,61% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó riêng đất trồng lúa có 4 triệu chiếm 12,37%. Ở nhóm đất phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp chiếm 0,28% tổng diện tích đất tự nhiên, với hơn 90.700 ha.

Về tình hình sử dụng đất, có 218.000 ha đất nông nghiệp được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trong 2 năm 2011 và 2012. Trong đó có 44 ha đất chuyên trồng lúa nước, 65 ha đất trồng cây lâu năm, 16,3 ha đất rừng phòng hộ, 2,9 ha đất rừng đặc dụng, 44 ha đất rừng sản xuất… được chuyển mục đích.

Chính phủ tự đánh giá, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả. Nhìn chung, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc pháp luật đã quy định. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tình trạng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các hoạt động này ở địa phương cũng được khẳng định là giảm nhiều và chấm dứt ở nhiều địa phương. Thông qua quy hoạch sử dụng đất công khai đã làm giảm nhiều tiêu cực trong công tác quản lý đất đai.

Nguồn:
Tag: