Trang chủ » Tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới

Tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới

(Ngày đăng: 01-01-2014 03:25:18)
        
Ngày 31/12, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó và những kết quả ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2013; khẳng định, những kết quả mà ngành đạt được là khá toàn diện, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.
 
Khái quát những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà ngành Nông nghiệp cần quan tâm khắc khắc phục, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ chính của ngành trong năm 2014.
 
Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên được Thủ tướng đề cập là, tập trung đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, là đòi hỏi bức xúc cần phải được triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tái cơ cấu nông nghiệp là tổ chức lại sản xuất để có giá trị gia tăng cao hơn, đưa thu nhập của người làm nông nghiệp cao hơn, thu hẹp khoảng cách về thu nhập, phát triển giữa người dân nông thôn và người dân đô thị. Tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đây là 2 vấn đề gắn kết chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
 
Muốn tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành công phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, quan tâm đề ra cơ chế, chính sách hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 
“Tái cơ cấu nông nghiệp thành công chỉ khi chúng ta ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định.
 
Cùng với đó là khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nông sản.
Nguồn:
Tag: